کنسرت حامد فقیهی روز شیراز سال 1399

بازدید : 1057
نویسنده خبر :
منبع :
7 1401 آذر

 

به سفارش سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شیراز در هفته شیراز کنسرت آنلاین در باغ جهان با گروه موسیقی حام توسط   

.دو خواننده محبوب شیراز حامد فقیهی و حسن صفری برگزار شد  
نظراتـــــــــ